Port w Kaer Trolde

Rounda 4
 • Grisznako
  3
  BYE
  0
 • Matluk
  3
  BYE
  0
 • Matiisen
  Poland
  3
  BYE
  0
 • Loboespiritu
  3
  BYE
  0
 • Klafiir
  3
  BYE
  0
 • huNterLUL_
  Slovakia
  3
  BYE
  0
 • RockNRave
  Egypt
  0
  LuckyCrab
  2
 • InNomineSatanas
  Poland
  0
  Gaspar997
  Poland
  2
Quarterfinals
 • Grisznako
  0
  Matluk
  2
 • Matiisen
  Poland
  2
  Loboespiritu
  0
 • Klafiir
  0
  huNterLUL_
  Slovakia
  2
 • LuckyCrab
  1
  Gaspar997
  Poland
  2
Semifinals
 • Matluk
  0
  Matiisen
  Poland
  2
 • huNterLUL_
  Slovakia
  0
  Gaspar997
  Poland
  2
Finale
 • Matiisen
  Poland
  2
  Gaspar997
  Poland
  0
Winner
 • Matiisen
  Poland

All matches

Round Results
Round #1
All matches of this round ended.
Round #2
All matches of this round ended.
Round #3
All matches of this round ended.
Round #4
All matches of this round ended.
Match for 3th place
All matches of this round ended.

Tournament statistic
Tournament statistics are not ready yet.

Tournament information
Tournament information is not ready yet.